ข้อตกลงคุ้มครอง
.
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
Oasis Visa
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
Oasis Visa Plus
1. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้เอาประกันภัยอายุน้อยกว่า 16 ปี
2,000,000
1,000,000
2,000,000
1,000,000
2A.ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในต่างประเทศ
1,500,000
2,000,000
2ฺB. ติดตามค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในไทย
150,000
200,000
3.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
1,000,000
1,000,000
4. ความสูญเสียหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
5. การยกเลิกการเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
6. ความสูญเสียหรือเสียหายของเงินส่วนตัว
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
7. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
8.ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
9. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
10.ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมเพื่อร่วมงานพิธีศพ เนื่องจากการเสียชีวิตของภรรยา สามี บุตร บิดา หรือมารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
11. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมกับบุตรของท่าน เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
12. ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
13. เที่ยวบินล่าช้า (สำหรับความล่าช้าทุกๆ 12 ชั่วโมง) /FONT>
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
14. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
15. การให้เงินสดสำรองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
.
.
.
จำนวนวันเดินทาง
เบี้ยประกันภัย(บาท)
เบี้ยประกันภัย(บาท)
1-4
290
295
5-7
355
410
8-10
420
505
11-14
655
695
15-22
1,235
1,405
23-31
1,330
1,615
32-45
1,915
2,135
46-62
2,075
2,300
63-75
2,445
2,625
76-90
2,605
2,845
91-120
3,925
4,465
121-150
5,955
6,705
151-180
7,965
8,920