ข้อตกลงคุ้มครอง
.
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
Oasis Tripper
รายบุคคล
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
Oasis Tripper ครอบครัว
1. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้เอาประกันภัยอายุน้อยกว่า 16 ปี
3,000,000
1,500,000
3,000,000
1,500,000
2A.ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในต่างประเทศ
2,000,000
2,000,000
2ฺB. ติดตามค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในไทย
200,000
200,000
3.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
4. ความสูญเสียหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
5. การยกเลิกการเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
6. ความสูญเสียหรือเสียหายของเงินส่วนตัว
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
7. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
8.ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ
ไม่จำกัด
ไม่จำกัด
9. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ
ตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับชั้นประหยัด
ตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับชั้นประหยัด
10.ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมเพื่อร่วมงานพิธีศพ เนื่องจากการเสียชีวิตของภรรยา สามี บุตร บิดา หรือมารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
ตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับชั้นประหยัด
ตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับชั้นประหยัด
11. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมกับบุตรของท่าน เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน
ตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับชั้นประหยัด
ตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับชั้นประหยัด
12. ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
13. เที่ยวบินล่าช้า (สำหรับความล่าช้าทุกๆ 12 ชั่วโมง) /FONT>
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
14. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
15. การให้เงินสดสำรองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน
ไม่คุ้มครอง
ไม่คุ้มครอง
.
.
.
จำนวนวันเดินทาง
เบี้ยประกันภัย(บาท)
เบี้ยประกันภัย(บาท)
1-4
300
600
5-7
370
740
8-10
430
860
11-14
695
1,390
15-22
1,305
2,610
23-31
1,445
2,890
32-45
2,185
4,370
46-62
2,405
4,809
63-75
2,725
5,450
76-90
3,150
6,300
91-120
4,670
9,340
121-150
7,210
14,420
151-180
9,225
18,450