ข้อตกลงคุ้มครอง
.
วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
Business
1. ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้เอาประกันภัยอายุ 16-75 ปี
ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผู้เอาประกันภัยอายุน้อยกว่า 16 ปี
5,000,000
2,500,000
2A.ครอบคลุมค่าใช้จ่ายทางการแพทย์ในต่างประเทศ
2,500,000
2ฺB. ติดตามค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในไทย
250,000
3.ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
3,500,000
4. ความสูญเสียหายหรือความเสียหายของกระเป๋าเดินทางหรือทรัพย์สินส่วนตัว
50,000
5. การยกเลิกการเดินทาง
ตามจริง
6. ความสูญเสียหรือเสียหายของเงินส่วนตัว
5,000
7. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
50,000
8.ความช่วยเหลือทางการแพทย์ / การส่งตัวกลับประเทศ
ไม่จำกัด
9. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับญาติสนิทของผู้เอาประกันภัยหนึ่งท่าน หรือผู้ที่เดินทางมากับท่าน กรณีที่ท่านต้องถูกส่งตัวกลับประเทศ
ตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับชั้นประหยัด
10.ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมเพื่อร่วมงานพิธีศพ เนื่องจากการเสียชีวิตของภรรยา สามี บุตร บิดา หรือมารดา ที่พำนักอยู่ในประเทศไทย
ตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับชั้นประหยัด
11. ค่าพาหนะเดินทางเพิ่มเติมสำหรับหนึ่งท่านซึ่งจะเป็นผู้เดินทางไปรับ และกลับมาพร้อมกับบุตรของท่าน เนื่องจากการส่งตัวกลับประเทศของท่าน
ตั๋วเครื่องบิน-ไปกลับชั้นประหยัด
12. ความล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง
20,000
13. เที่ยวบินล่าช้า (สำหรับความล่าช้าทุกๆ 12 ชั่วโมง) /FONT>
5,000-50,000
14. การพลาดการต่อเที่ยวบิน
50,000
15. การให้เงินสดสำรองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน
50,000
.
.
จำนวนวันเดินทาง
เบี้ยประกันภัย(บาท)
1-4
915
5-7
1,025
8-10
1,440
11-14
1,655
15-22
2,470
23-31
2,940
32-45
3,705
46-62
4,320
63-75
4,935
76-90
5,530
91-120
6,910
121-150
8,765
151-180
12,110