ทัวร์ไต้หวัน

รหัสทัวร์ : TW21CI5DZG – (TPE20)

TAIWAN

SONGKRAN FESTIVAL

5วัน 4คืน

สงกรานต์นี้… เที่ยวไต้หวัน บินหรู อยู่ดี

พักหรู 5 ดาว แช่น้ำแร่ส่วนตัว 1 คืน

เดินทาง เมษายน 22561

เริ่มต้น 31,777.-

ทัวร์ไต้หวัน ช่วงสงกรานต์

มื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์ชาบูไต้หวัน เสียวหลงเป่า ซีฟู๊ด และกุ้งมังกร

สุดฟิน ล่องทะเลสุริยัน – จันทรา

• หมู่บ้านสายรุ้ง • ชม 2 อุทยาน อาลีซาน, เย่หลิ่ว • วัดพระถังซัมจั๋ง • วัดเหวินหวู่ • อนุสรณสถานเจียงไคเช็ค • ตึกไทเป 101

• สะพานแห่งความรัก • ช้อปปิ้งจัดเต็ม!! ฟ่งเจี๋ยไนท์มาร์เก็ต, ตลาดซีเหมินติง, หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น, MITSUI OUTLET PARK

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ(สนามบินสุวรรณภูมิ) – สนามบินเถาหยวน – หมู่บ้านสายรุ้ง – เจียอี้
SANKAI KAN HOTEL

★★★★

2ร้านชาไต้หวัน – อุทยานแห่งชาติอาลีซาน – ไทจง – ตลาดกลางคืนเฟิ่งเจีย
SUN HOT SPRING & RESORT หรือ FRESHFIELDS HOTEL

★★★★★

3หนานโถว – ล่องเรือทะเลสาบสุริยันจันทรา – วัดพระถังซัมจั๋ง – วัดเหวิ่นหวู่ – ไทเป – ร้านพายสับปะรด – ร้านสร้อยสุขภาพ – ช้อปปิ้งย่านซีเหมินติง
FUSHIN HOTEL

★★★★

4รูปกับตึกไทเป 101 – อนุสรณ์สถานเจียงไคเช็ค – ร้าน Cosmetic – ตั้นสุยFort San Domingo – สะพานแห่งความรัก – Tamsui Church – ถนนคนเดินตั้นสุย
FUSHIN HOTEL

★★★★

5หมู่บ้านโบราณจิ่วเฟิ่น – อุทยานแห่งชาติเย่หลิว – Mitsui Outlet Parkสนามบินเถาหยวน – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

 กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

11 – 15 เมษายน 256131,77731,77731,7777,00015,900
12 – 16 เมษายน 256131,77731,77731,7777,00015,900

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 10,000 ไต้หวัน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือ รายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • Tค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,000 NTD/ทริป/ต่อท่าน
 • Tค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ไต้หวัน