ทัวร์โครเอเชีย

รหัสทัวร์ : EU12EK8DSF

S P E C I A L

CROATIA

8วัน 5คืน

เดินทาง มีนาคม 2561 – พฤษภาคม 2561

เริ่มต้น 44,800.-

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ  (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ)
2ดูไบ ( แวะเปลี่ยนเครื่อง ) – ซาเกร็บ – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์มาร์ค – มหาวิหารเซนต์สตีเฟ่น – ประตูหินตะวันออก – ช้อปปิ้ง ณ ตลาดกลางเมือง
PANORAMA

★★★★

3ซาเกร็บ – พลิทวิตเซ่ – อุทยานแห่งชาติพลิทวิตเซ่ – ล่องเรือข้าม KOZJAK LAKE – สปลิท (Unesco)
DUGOPOLJE KATARINA

★★★★

4สปลิท – พระราชวังไดโอคลีเชียน – วิหารจูปีเตอร์ – ยอดระฆังแห่งวิหาร – วิหารดอมนิอุส – อ่าวมาลีสตอน – ดูบรอฟนิค (Unesco)
ADRIA

★★★★

5ดูบรอฟนิค – ชมเมืองเก่า – ประตูหลัก – นั่งกระเช้าไฟฟ้าชมเมือง – ซาดาร์
KOLOVARE

★★★★

 6ซาดาร์ – ชมเมือง – โบสถ์เซนต์ โดแนท – มหาวิหารเซนต์ อนาตาเซีย – ชมฟอรัมหรือย่านชุมชน – ช้อปปิ้งตลาดกลางเมือง – Sea Organ – โอพาเทีย – รูปปั้นสัญลักษณ์นางแห่งนกนางนวล
GRAND HOTEL ADRIATIC

★★★★

 7โอพาเทีย – ซาเกร็บ – สนามบิน PLESO INTERNATIONAL AIRPORT – ดูไบ (แวะเปลี่ยนเครื่อง)
 8ดูไบ ( แวะเปลี่ยนเครื่อง ) – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 1 ผู้ใหญ่

 

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

(ไม่มีเตียงเสริม)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

24 – 31 มี.ค. 6144,800 บาท43,800 บาท42,800 บาท6,300 บาท
31 มี.ค. – 7 เม.ย. 6144,800 บาท43,800 บาท42,800 บาท6,300 บาท
24 เม.ย. – 1 พ.ค.6144,800 บาท43,800 บาท42,800 บาท6,300 บาท
22-29 พ.ค. 6144,800 บาท43,800 บาท42,800 บาท6,300 บาท
โปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม  

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป – กลับ ตามรายการระบุ ตั๋วเดี่ยวราคาโปรโมชั่น โดยสายการบินเอมิเรตส์ (EMIRATES)
 • ค่า Tax + Fuel Charged + Insuranceของสนามบินทุกแห่ง (คิดจากอัตรา ณ วันที่ 19 ธ.ค. 2560 )  การเปลี่ยนแปลงของสายการบินในภายหลัง ถือเป็นค่าทัวร์ส่วนเพิ่มที่ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิในการเรียกเก็บตามความเป็นจริง ณ วันที่ออกตั๋ว
 • ค่าโรงแรมที่พักตามมาตราฐานสากล ตามรายการที่ระบุ (พักห้องละ 2 ท่าน)
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการระบุ
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่ม ตามรายการระบุ ได้คัดสรรเมนูและให้ท่านได้ลิ้มรสกับอาหารท้องถิ่นในแต่ละประเทศ
 • ค่าพาหนะ (รถโค้ชมาตราฐานยุโรป) ในการนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญการของบริษัทฯจากกรุงเทพฯที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่านตลอดการเดินทาง
 • อาหารเสริมระหว่างมื้ออาหาร เช่น น้ำพริกต่างๆ ซอสปรุงรส น้ำปลา น้ำจิ้ม มาม่า ลูกอม ขนมขบเคี้ยว ฯลฯ
 • น้ำดื่มแจกบนรถวันละ 1 ขวด / ต่อวัน / ต่อท่าน
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทางในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท แบบกลุ่ม  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทาง (PASSPORT)
 • ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือคนต่างด้าว
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าท่องเที่ยวประเทศโครเอเชีย (ไม่ต้องโชว์ตัว) ราคา 5,500 บาท
 • ค่าประกันภัยการเดินทางรายบุคคล (ที่ใช้ยื่นวีซ่า) ของ บ. ประกันภัยไทยวิวัฒน์ แบบ BASIC PLAN (เงื่อนไขคุ้มครองหรือต้องการเพิ่มความคุ้มครอง โปรดสอบถามกับทางเจ้าหน้าที่)
 • ค่าภาษีสนามบินและภาษีน้ำมัน ในกรณีที่สายการบินมีการปรับขึ้นราคา
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทางที่เกินกว่าสายการบินกำหนด *** ทางสายการบินอนุญาติให้โหลดสัมภาระใต้ เครื่อง น้ำหนักไม่เกิน 30 กิโลกรัม/ใบ  และสามารถถือขึ้นเครื่อง น้ำหนักไม่เกิน  7 กิโลกรัม  ***
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ ,ค่าซักรีด, ค่าเครื่องดื่มในห้องพัก,และค่าอาหารที่สั่งมาในห้องพัก,ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่ทางบริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าทิปไกด์และคนรถท้องถิ่น วันละประมาณ 2 EURO/ต่อคน/ต่อวัน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ยุโรป