ทัวร์เวียดนาม

รหัสทัวร์ : VN6VJ3DZG – (HAN10)

HALONG’S

Floating

3วัน 2คืน

ล่องเรือชมมรดกโลก อ่าวฮาลองเบย์

นั่งกระเช้า 2 ชั้น + ชิงช้าสวรรค์ SUN WHELL

เดินทาง กุมภาพันธ์ 2561 – มีนาคม 2561

เริ่มต้น 9,888.-

• บินเข้าไฮฟอง บินออกฮานอย ไม่ต้องนั่งรถย้อนกลับ!! • อ่าวฮาลองเบย์, ถ้ำสวรรค์, เกาะไก่ชน

• จัตุรัสบาดิงห์ • สุสานโฮจิมินห์ • ช้อปปิ้งตลาด Night Market, ถนน 36 สาย

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – ไฮฟอง – ฮาลอง – ตลาด NIGHT MARKET
NEW STAR / CITYBAY / KENNY HOTEL
2เมืองฮาลอง – ท่าเรือโห่งไก – ฮาลอง เบย์ – ถ้ำสวรรค์ – เกาะไก่ชน – นั่งกระเช้า 2 ชั้น นั่งชิงช้าสวรรค์ SUNW HEEL – เมืองฮานอย – ระบำตุ๊กตาหุ่นกระบอกน้ำ – ถนน 36 สาย
MOON VIEW / FIRST EDEN / ROYAL GATE / CWD HOTEL
3เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

ราคาไม่รวมตั๋ว
02 – 04 กุมภาพันธ์ 25619,8889,8889,8882,5006,888
09 – 11 กุมภาพันธ์ 25619,8889,8889,8882,5006,888
23 – 25 กุมภาพันธ์ 256110,88810,88810,8882,5007,588
02 – 04 มีนาคม 25619,8889,8889,8882,5006,888
09 – 11 มีนาคม 25619,8889,8889,8882,5006,888
16 – 18 มีนาคม 256110,88810,88810,8882,5007,588
23 – 25 มีนาคม 256110,88810,88810,8882,5007,588

** ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ปี3,900 บาท**

ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ มัคคุเทศก์ท้องถิ่น

ท่านละ 500 บาท /ทริป/ต่อท่าน ***ส่วนของหัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพึงพอใจ***

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 500 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม