ทัวร์เวียดนามเหนือ

รหัสทัวร์ : VN14FD3DZG – (HAN14)

The Wonderful

SAPA

3วัน 2คืน

สุดคุ้ม!! บินเช้า – กลับดึก พักซาปา 2 คืน

ชมนาขั้นบันได ใหญ่ที่สุดในโลก

เดินทาง มีนาคม – มิถุนายน 2561

เริ่มต้น 8,888.-

ทัวร์เวียดนาม

• จตุรัสบาดิงห์ • สุสานโฮจิมินห์ • ทำเนียบประธานาธิบดี • บ้านพักลุงโฮ • วัดเจดีย์เสาเดียว

• หมู่บ้านกั๊ต กั๊ต • หมู่บ้านตะวัน • น้ำตกสีเงิน • วัดหงอกเซิน • ช้อปปิ้งถนน 36 สาย

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1ท่าอากาศยานดอนเมือง – ท่าอากาศยานนอยไบ – เมืองฮานอย – จัตุรัสบาดิงห์ – สุสานโฮจิมินห์ – ทำเนียบประธานาธิบดี – บ้านพักลุงโฮ – วัดเจดีย์เสาเดียว – เมืองซาปา – ตลาด LOVE MARKET
NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN

★★★

2หมู่บ้าน CAT CAT – หมู่บ้านตะวัน – SILVER WATER FALL (น้ำตกสีเงิน)
NORTH STAR SAPA / MUONG THANH SAPA / SUNNY MOUNTAIN

★★★

3เมืองซาปา – ด่านชายแดนเวียดนามจีน – เมืองฮานอย – วัดหงอกเซิน – ถนน 36 สาย ท่าอากาศยานนอยไบ – ท่าอากาศยานดอนเมือง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

(เด็กอายุต่ำกว่า11ปี)

พักเดี่ยวเพิ่มราคาไม่รวมตั๋ว
05 – 07 เมษายน 25618,8888,8888,8882,5006,888
15 – 17 เมษายน 256110,88810,88810,8883,0008,888
16 – 18 เมษายน 25618,8888,8888,8882,5006,888
29 เม.. – 01 .. 25618,8888,8888,8882,5006,888
04 – 06 พฤษภาคม 25618,8888,8888,8882,5006,888
08 – 10 มิถุนายน 25618,8888,8888,8882,5006,888
15 – 17 มิถุนายน 25618,8888,8888,8882,5006,888
22 – 24 มิถุนายน 25618,8888,8888,8882,5006,888
29 มิ.. – 01 .. 25618,8888,8888,8882,5006,888

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1200 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 3,900  บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ(กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • Tค่าทิปคนขับรถและไกด์ท้องถิ่น ท่านละ 1,200 บาท/ทริป/ต่อท่าน *หัวหน้าทัวร์แล้วแต่ความพอใจ*
 • Tค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เวียดนาม