ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : KR9XJ5DZG – (ICN03)

Cherry Sweet

KOREA

5วัน 3คืน

ชมดอกซากุระบาน ถนนยออีโด

ปั่น RAIL BIKE ชมความงามธรรมชาติ

บินไฟล์ทบ่าย กลับดึก

เดินทาง เมษายน 2561

เริ่มต้น 17,999.-

• ชมวิวกรุงโซล SEOUL TOWER • ถ่ายภาพ 3 มิติ TRICK EYE + ICE MUSEUM

• พระราชวังชางด็อกกุง • ช้อปปิ้งสุดชิค ตลาดเมียงดง, PAJU OUTLET

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – รร. ซูวอน
JM HOTEL / NEW M HOTEL
2RAILBIKE – โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC OUTLET – โซลทาวเวอร์
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL
3น้ำมันสน – ถนนยออีโด – พระราชวังชางด็อกกุง – หมู่บ้านนัมซานฮันอก – DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
BENIKEA M HOTEL / RIVER PARK HOTEL
4สมุนไพรออตเกนามู – พลอยอะเมทิส – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ศูนย์สมุนไพรโสม – PAJU OUTLET – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต
5สนามบินอินชอน  – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง

เดือน เมษายน 2561

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

จอย

แลนด์

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

01 – 05 เมษายน 256118,9997,9005,000
02 – 06 เมษายน 256118,9997,9005,000
03 – 07 เมษายน 256118,9997,9005,000
04 – 08 เมษายน 256120,9997,9005,000
05 – 09 เมษายน 256120,9997,9005,000
06 – 10 เมษายน 256120,9997,9005,000
07 – 11 เมษายน 256120,9997,9005,000
08 – 12 เมษายน 256121,9997,9005,000
09 – 13 เมษายน 256121,9997,9005,000
10 – 14 เมษายน 256124,9997,9005,000
11 – 15 เมษายน 256126,9997,9005,000
12 – 16 เมษายน 256128,9997,9005,000
13 – 17 เมษายน 256128,9997,9005,000
14 – 18 เมษายน 256128,9997,9005,000
15 – 19 เมษายน 256121,9997,9005,000
16 – 20 เมษายน 256121,9997,9005,000
17 – 21 เมษายน 256121,9997,9005,000
18 – 22 เมษายน 256118,9997,9005,000
19 – 23 เมษายน 256118,9997,9005,000
20 – 24 เมษายน 256118,9997,9005,000
21 – 25 เมษายน 256117,9997,9005,000
22 – 26 เมษายน 256117,9997,9005,000
23 – 27 เมษายน 256117,9997,9005,000
24 – 28 เมษายน 256117,9997,9005,000
25 – 29 เมษายน 256118,9997,9005,000
26 – 30 เมษายน 256118,9997,9005,000
27 เมษายน – 01 พฤษภาคม 256118,9997,9005,000
28 เมษายน – 02 พฤษภาคม 256118,9997,9005,000

**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

 

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลี