ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : KR2LJ5DST 

HAPPY TOGETHER IN KOREA
LIKE… CHERRY BLOSSOM FESTIVAL

5 วัน 3 คืน

โดยสายการบินเกาหลี จินแอร์ (LJ)

เดินทาง  มีนาคม – เมษายน 2561

เริ่มต้น 16,900.-

• ชมดอกซากุระที่ถนนยออีโด • ไหว้พระใหญ่วัดวาวูจองซา
• คล้องกุญแจคู่รัก N Seoul • อิ่มอร่อยกับบุฟเฟ่ต์ขาปู

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ
2อินชอน (ประเทศเกาหลีใต้) – สวนจายู – ถนนเทพนิยาย ซองวุลดง – ช็อปปิ้งย่านอินชอนไชน่าทาวน์ถ่ายรูปกับต้นซากุระสวยๆ ที่ เกาะนามิ ( เกาะชื่อดังที่นักท่องเที่ยวนิยมไปมากที่สุด )
CENTRAL PLAZA HOTEL
3วัดวาวูจองซา – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ (เล่นได้ไม่จำกัด) – คอสเมติค Outlet – ช้อปปิ้งจุใจที ตลาดฮงแด ตลาดช้อปปิ้งชื่อดังย่านมหาลัยฮงอิก
BENIKIA BLISS HOTEL
4ศูนย์สมุนไพรฮ็อกเกตนามู – พระราชวังชางด๊อกกุง – น้ำมันสน (RED PINE) – สวมชุดประจำชาติ เกาหลี “ชุดฮันบก”+ หัดทำคิมบับ (ข้าวห่อสาหร่าย) – ดิวตี้ฟรี – อิระช็อปปิ้งย่านเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี – พิเศษ… !! อิ่มอร่อยกับบุฟเฟต์ขาปูยักษ์ และ อาหารนานาชาติ เบียร์ ไวท์ เติมไม่อั้น
BENIKIA BLISS HOTEL
5ศูนย์โสมเกาหลี – โซลทาวเวอร์ คล้องกุญแจคู่รัก – แถมฟรี !! พาชมซากุระ ณ ถนนยูอิโดะพลอยแอมมาทีส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง

ปลาย มีนาคม – เมษายน 2561

ผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

25 – 29 มีนาคม 256116,90016,90016,9005,900
26 – 30 มีนาคม 256116,90016,90016,9005,900
27 – 31 มีนาคม 256116,90016,90016,9005,900
28 มี.ค. – 01 เม.ย. 256117,90017,90017,9005,900
29 มี.ค. – 02 เม.ย. 256117,90017,90017,9005,900
30 มี.ค. – 03 เม.ย. 256117,90017,90017,9005,900
31 มี.ค. – 04 เม.ย. 256117,90017,90017,9005,900
01 – 05 เมษายน 256117,90017,90017,9005,900
02 – 06 เมษายน 256118,90018,90018,9005,900
03 – 07 เมษายน 256119,90019,90019,9005,900
04 – 08 เมษายน 256120,90020,90020,9005,900
05 – 09 เมษายน 256120,90020,90020,9005,900
06 – 10 เมษายน 256120,90020,90020,9005,900
07 – 11 เมษายน 256121,90021,90021,9005,900
08 – 12 เมษายน 256121,90021,90021,9005,900
09 – 13 เมษายน 256122,90022,90022,9005,900
10 – 14 เมษายน 256123,90023,90023,9005,900
11 – 15 เมษายน 256126,90026,90026,9007,900
12 – 16 เมษายน 256128,90028,90028,9007,900
13 – 17 เมษายน 256127,90027,90027,9007,900
14 – 18 เมษายน 256124,90024,90024,9005,900
15 – 19 เมษายน 256120,90020,90020,9005,900
16 – 20 เมษายน 256119,90019,90019,9005,900
17 – 21 เมษายน 256119,90019,90019,9005,900
18 – 22 เมษายน 256118,90019,90019,9005,900
19 – 23 เมษายน 256118,90019,90019,9005,900
20 – 24 เมษายน 256118,90019,90019,9005,900
21 – 25 เมษายน 256117,90018,90018,9005,900
22 – 26 เมษายน 256117,90017,90017,9005,900
23 – 27 เมษายน 256117,90017,90017,9005,900
24 – 28 เมษายน 256117,90017,90017,9005,900
25 – 29 เมษายน 256118,90019,90019,9005,900
26 – 30 เมษายน 256118,90019,90019,9005,900
27 เม.ย. – 01 พ.ค. 256120,90020,90020,9005,900
28 เม.ย. – 02 พ.ค. 256118,90019,90019,9005,900
29 เม.ย. – 03 พ.ค. 256117,90018,90018,9005,900
30 เม.ย. – 04 พ.ค. 256117,90018,90018,9005,900

ราคาเด็กอายุไม่เกิน 2 ขวบ (INFANT) ราคา  5,900 บาท

ราคาจอยแลนด์ไม่ใช้ตั๋วเครื่องบิน ราคา 8,900 บาท

ทางหัวหน้าทัวร์ ขออนุญาตเก็บ ค่าทริปไกค์ ที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ท่านละ 1,300 บาท

โปรแกรมทัวร์

 

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ กรุงเทพ – อินชอน – กรุงเทพ (ตั๋วกรุ๊ป) และ ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2-3 ท่าน
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 15 กก. และนำขึ้นเครื่องได้ 12 กก.
 • มัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์ หรรษา 25)

อัตรานี้ไม่รวม

 • กรณีปรับเพิ่มอัตราค่าภาษีเชื้อเพลิงและประกันวินาศภัยทางอากาศสายการบิน
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว และ เก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มอีก 3,000 บาท สำหรับพาสต่างชาติ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้อง, รวมถึงค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาติดต่อหัวหน้าทัวร์แล้วจ่ายเพิ่มเองต่างหาก)
 • ค่าทิปคนขับรถ และ ไกด์ท้องถิ่น และ หัวหน้าทัวร์ ท่านละ (40,000 วอน หรือ 1,300 บาท /คน/ทริป)
 • ราคาตามโปรแกรมทัวร์ ยังไม่รวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์เกาหลี