ทัวร์เกาหลี

รหัสทัวร์ : KR25TG5DZG (ICN05)

ROMANTIC SPRING

KOREA

5 วัน 3 คืน

ชมซากุระบาน ณ ถนนยออีโด

บินหรู 5 ดาว สะสมไมล์ 50%

ตระการตาวิวสุดงาม MANCHOENHA SKYWALK

พิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์

เดินทาง มีนาคม – เมษายน 2561

เริ่มต้น 23,900.-

ทัวร์เกาหลีใต้

โรงงานถ่ายละครทันยาง – เอเวอร์แลนด์ – โซลทาวเวอร์

ชางด๊อกกุง – ทริคอาย – ถนนกาโรซูกิล

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (สุวรรณภูมิ)
2ประเทศเกาหลีใต้ (อินชอน) – หมู้บ้านเทพนิยาย – MANCHEONHA SKYWALK – โรงถ่ายละคร ONDAL OPEN FILM SET – ถ้ำ ONDAL CAVE
Daemyung Resort Danyang
3โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ – COSMETIC OUTLET โซลทาวเวอร์
THE M HOTEL / RIVER PARK HOTEL /PRIME IN SEOUL
4น้ำมันสน – พลอยอเมทิส – ถนนยออีโด – ฮอตเกนามู – พระราชวังชางด็อกกุง DUTY FREE – ตลาดเมียงดง
THE M HOTEL / RIVER PARK HOTEL /PRIME IN SEOUL
5ศูนย์สมุนไพรโสม – TRICK EYE & ICE MUSEUM – ย่านฮงแด – ถนนกาโรซูกิล ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาร์เก็ต – สนามบินอินชอน – กรุงเทพฯ (ดอนเมือง)
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง

มีนาคม – เมษายน 2561

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

จอย

แลนด์

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

07 – 11 มีนาคม 256123,9007,9005,000
09 – 13 มีนาคม 256123,9007,9005,000
14 – 18 มีนาคม 256123,9007,9005,000
16 – 20 มีนาคม 256123,9007,9005,000
21 – 25 มีนาคม 256123,9007,9005,000
23 – 27 มีนาคม 256123,9007,9005,000
28 มีนาคม – 01 เมายน 256123,9007,9005,000
30 มีนาคม – 03 เมายน 256123,9007,9005,000
04 – 08 เมษายน 256125,9007,9005,000
18 – 22 เมษายน 256123,9007,9005,000
25 – 29 เมษายน 256123,9007,9005,000

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ต่อท่าน***

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 5,900 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลี