ทัวร์เกาหลีใต้

รหัสทัวร์ : KR22XJ4DZG – (ICN02)

LIGHT SHINE IN

KOREA

4วัน 3คืน

เทศกาลประดับไฟ ANSAN STARLIGHT

อื่มอร่อย แบบจัดเต็ม

บุฟเฟ่ต์ SEAFOOD ขาปูยักษ์

เดินทาง มีนาคม 2561

เริ่มต้น 16,999.-

ทัวร์เกาหลีใต้

 • สวนสนุก Loote World + Lotte Tower , โซลทาวเวอร์ พระราชวังชางดอกกุง

• Trick eye Museum • ช็อปปิ้งตลาดเมียงดง

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ (ดอนเมือง) – เกาหลีใต้ – ANSAN STARLIGHT VILLAGE – รร. ซูวอนง
M HOTEL / NEW M HOTEL

★★★

2วัดวาวูจองซา – โรงเรียนสอนทำกิมจิ + ชุดฮันบก – สวนสนุกลอตเต้เวิร์ล – SEOUL SKYTOWER – น้ำมันสน – โซลทาวเวอร์ – รร.โซล
THE M HOTEL / RIVER PARK HOTEL / PRIME IN SEOUL

★★★

3ศูนย์สมุนไพรโสม – พระราชวังชางด็อกกุง – COSMETIC OUTLET – DUTY FREE ตลาดเมียงดง
THE M HOTEL / RIVER PARK HOTEL / PRIME IN SEOUL

★★★

4สมุนไพรออตเกนามู – พลอยอะเมทิส – ละลายเงินวอนซุปเปอร์มาเก็ต – สนามบินอินชอน กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทาง

มีนาคม 2561

ผู้ใหญ่

ห้องละ

2-3 ท่าน

จอย

แลนด์

พัก

เดี่ยว

เพิ่ม

01 – 04 มีนาคม 256118,9997,9005,000
02 – 05 มีนาคม 256118,9997,9005,000
03 – 06 มีนาคม 256117,9997,9005,000
04 – 07 มีนาคม 256116,9997,9005,000
05 – 08 มีนาคม 256116,9997,9005,000
06 – 09 มีนาคม 256116,9997,9005,000
07 – 10 มีนาคม 256117,9997,9005,000
08 – 11 มีนาคม 256117,9997,9005,000
09 – 12 มีนาคม 256117,9997,9005,000
10 – 13 มีนาคม 256117,9997,9005,000
11 – 14 มีนาคม 256116,9997,9005,000
12 – 15 มีนาคม 256116,9997,9005,000
13 – 16 มีนาคม 256116,9997,9005,000
14 – 17 มีนาคม 256117,9997,9005,000
15 – 18 มีนาคม 256117,9997,9005,000
16 – 19 มีนาคม 256117,9997,9005,000
17 – 20 มีนาคม 256117,9997,9005,000
18 – 21 มีนาคม 256116,9997,9005,000
19 – 22 มีนาคม 256116,9997,9005,000
20 – 23 มีนาคม 256116,9997,9005,000
21 – 24 มีนาคม 256117,9997,9005,000

**เด็กทารก อายุไม่เกิน 2 ปี ราคา 5,900 บาท**

***ค่าบริการข้างต้น ยังไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าทิป คนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น***

** ทางบริษัทขออนุญาตเก็บค่าธรรมเนียม ค่าทิป ท่านละ 30,000 วอน /ทริป/ท่าน**

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 •  ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง , ค่าโทรศัพท์ , ค่าโทรศัพท์ทางไกล , ค่าอินเตอร์เน็ต , ค่าซักรีด , มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าวีซ่าสำหรับพาสปอร์ตต่างด้าว

ทัวร์เกาหลีใต้