ทัวร์ฮ่องกง

รหัสทัวร์ : HK3EK3DZG – (HKG16)

ฮ่องกง ดิสนีย์แลนด์

3วัน 2คืน

สักการะเจ้าแม่กวนอิม Repulse Bay

บินหรู เครื่องลำใหญ่ A380 (มีจอทุกที่นั่ง)

เดินทาง กุมภาพันธ์ 2561 – มีนาคม 2561

เริ่มต้น 15,999.-

หมุนกังหัน สักการะเทพเจ้าแชกง / ตื่นตาตื่นใจกับ แสง สี Symphony of light

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – ฮ่องกง – A Symphony of Lights
SILKA TSUEN WAN HOTEL
2ดิสนีย์แลนด์เต็มวัน
SILKA TSUEN WAN HOTEL
3ยอดเขาวิคตรอเรีย พีค – รีพลัสเบย์ – วัดแชกงหมิว – ช้อปปิ้งจิมซาจุ่ย – ฮ่องกง – กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่

ห้องละ 2-3 ท่าน

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กมีเตียง

1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่

เด็กไม่มีเตียง

พักเดี่ยว

เพิ่ม

10 – 12 มีนาคม 256115,999ราคาโปรโมชั่น

ไม่มีราคาเด็ก

ราคาโปรโมชั่น

ไม่มีราคาเด็ก

5,000
11 – 13 มีนาคม 256115,9995,000
12 – 14 มีนาคม 256115,9995,000
17 – 19 มีนาคม 256115,9995,000
18 – 20 มีนาคม 256115,9995,000
26 – 28 มีนาคม 256115,9995,000
16 – 18 เมษายน 256116,9995,000
22 – 24 เมษายน 256116,9995,000
29 เม.ย. – 01 พ.ค. 256119,9995,000

หมายเหตุ : หากลูกค้าไม่ต้องการเข้าดิสนีย์แลนด์ ไม่สามารถลดราคาทัวร์คืนได้

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ 3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 90 เหรียญ/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

ทัวร์ฮ่องกง