ทัวร์ฮ่องกง Hongkong 9 Temples

รหัสทัวร์ : HK1CX3DWS

ฮ่องกง – ไหว้พระ 9 วัด 3 วัน

พักฮ่องกง 2 คืน

ทัวร์ฮ่องกง

ทัวร์ฮ่องกง

เจ้าแม่ทับทิม … เทพเจ้าประจำตัวในวัดหยู่นหยู่น … เจ้าพ่อแชกง

เจ้าแม่กวนอิมฮ่องฮำ … เจ้าพ่อกวนอู … เจ้าแม่กวนอิมรีพลัสเบย์

เจ้าพ่อหวังต้าเซียน … วัดชีชิหลิน … พระใหญ่วัดโป่หลิน

***พิเศษ…เป็ดย่างต้นตำรับฮ่องกง***

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ – ฮ่องกง « 

14.55 น. โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบิน CX654 ( 14.55-18.45 ) 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PANDA HOTEL / RAMBLER OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า

» ไหว้พระ 6 วัด – ช้อปปิ้ง – Avenue of Star & Symphony of Lights « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
PANDA HOTEL / RAMBLER OASIS HOTEL หรือเทียบเท่า

» ไหว้พระ 3 วัด – ช้อปปิ้ง – กรุงเทพฯ « 

21.25 น. โดยสายการบินคาเธย์ แปซิฟิคเที่ยวบินที่ CX617 ( 21.25-23.15 ) // ***ไฟล์ขากลับบางวัน HKG-BKK CX709 22.25-00.15***
เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


อัตราค่าบริการราคาผู้ใหญ่

(พักห้องละ 2-3 ท่าน)

ราคาเด็ก

มีเตียงเสริม

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

ราคาเด็ก

ม่มีเตียงเสริม

(พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน)

พักเดี่ยว

เพิ่ม

10-12 พ.ย. 6016,999.-16,499.-15,999.-3,500.-
23-25 พ.ย. 6016,999.-16,499.-15,999.-3,500.-
14-16 ธ.ค. 6016,999.-16,499.-15,999.-3,500.-
21-23 ธ.ค. 6018,999.-18,499.-17,999.-3,500.-

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบิน และภาษีน้ำมัน กรุงเทพฯ–ฮ่องกง–กรุงเทพฯ
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุไว้ในรายการ (กรณีพัก 3 ท่าน ท่านที่ 3 เป็นเตียงเสริม)
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทาง ท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่าบัตรเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ตามรายการที่ได้ระบุไว้
 • ค่าประกันอุบัติเหตุในการเดินทาง 1,000,000 บาท (ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขของกรรมธรรม์)
 • มัคคุเทศก์บริการตลอดการเดินทาง

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าทิปไกด์ท้องถิ่น และค่าทิปคนขับรถ ***รวมตลอดการเดินทางจ่ายทิป 90 HKD/ท่าน***
 •  ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และค่าธรรมเนียมสำหรับผู้ถือพาสปอร์ตต่างชาติ
 •  ค่าอาหาร และเครื่องดื่มที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 •  ค่าธรรมเนียมกระเป๋าเดินทางที่น้ำหนักเกิน 30 กก.
 • ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่มิได้ระบุไว้ในรายการ เช่น ค่าซักรีด โทรศัพท์ ค่ามินิบาร์ ฯลฯ
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% และกรุณาแจ้งล่วงหน้าตั้งแต่ทำการจองกรณีต้องการใบกำกับภาษี
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

ทัวร์ฮ่องกงอื่นๆ