ทัวร์อินเดีย

รหัสทัวร์ : IN2TG7DSB (TG02)

SUPER PRICE

อินเดีย แคชเมียร์ อักรา ทัชมาฮาล

7 วัน 5 คืน

เยือนดินแดนที่สวยที่สุดในโลกเปรียบประดุจสวรรค์บนโลกมนุษย์ “แคชเมียร์”

ชมความงามของ กุลมาร์ค & โซนามาร์ค

ที่มีทุ่งหญ้าเขียวขจีและเทือกเขาหิมะรายรอบ

เดินทาง พฤษภาคม – กันยายน 2561

เริ่มต้น 35,991.-

ทัวร์อินเดีย

นั่ง “เคเบิลคาร์” (รวมค่าขึ้นแล้ว) ชมทัศนียภาพแบบพาโนรามาอันสวยงาม

นั่งเรือซิคาร่าล่องทะเลสาบ (รวมค่าล่องเรือแล้ว) ที่สวยใสดุจกระจกสะท้อนความงามของท้องฟ้ากลางเทือกเขาหิมาลัย

ชม “ทัชมาฮาล” อนุสรณ์แห่งความรักอันลือชื่อและ “อักราฟอร์ด” ป้อมปราการที่ยิ่งใหญ่

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – เดลลี
Country Inn&Suite NH8 Hotel

★★★★

2เดลลี – ศรีนาคา (บินภายใน) – แคชเมียร์ – ชมสวนชาลิมาร์ – ชมสวนนิชา บากห์
DELUXE HOUSE BOAT

★★★

3ศรีนาคา – กุลมาร์ค – เคเบิ้ลคาร์ – ศรีนาคา
DELUXE HOUSE BOAT

★★★

4ศรีนาคา – โซนามาร์ค – ศรีนาคา
DELUXE HOUSE BOAT

★★★

5ศรีนาคา – ล่องเรือซิคาร่า – เดลลี (บินภายใน) – อักรา
Clarks Shiraz Hotel

★★★★

6อักรา – ทัชมาฮาล – อักรา ฟอร์ด – เดลลี
7กรุงเทพฯ
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่านเด็กมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 1ท่าน

เด็กไม่มีมีเตียง

พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน

พักเดี่ยว

เพิ่ม

วันที่ : 01 – 07 พ.ค. 6135,991.-34,991.-33,991.-8,500
วันที่ : 25 – 31 พ.ค. 6136,991.-35,991.-34,991.-8,500
วันที่ : 29 พ.ค.-04 มิ.ย. 6136,991.-35,991.-34,991.-8,500
วันที่ : 14-20 มิ.ย. 6135,991.-34,991.-33,991.-8,500
วันที่ : 28 มิ.ย.-04 ก.ค. 6136,991.-35,991.-34,991.-8,500
วันที่ : 12-18 ก.ค. 6136,991.-35,991.-34,991.-8,500
วันที่ : 26 ก.ค.-01 ส.ค. 6137,991.-36,991.-35,991.-8,500
วันที่ : 03-09 ส.ค. 6136,991.-35,991.-34,991.-8,500
วันที่ : 09-15 ส.ค. 6137,991.-36,991.-35,991.-8,500
วันที่ : 23-29 ส.ค. 6136,991.-35,991.-34,991.-8,500
วันที่ : 06-12 ก.ย. 6136,991.-35,991.-34,991.-8,500
วันที่ : 21-27 ก.ย. 6136,991.-35,991.-34,991.-8,500
วันที่ : 28 ก.ย.-03 ต.ค. 6136,991.-35,991.-34,991.-8,500

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 30 USD /ทริป/ต่อท่าน***

โปรแกรมทัวร์

อัตราบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วโดยสารเครื่องบินไป-กลับ ชั้นประหยัด ที่ระบุวันเดินทางไปกลับพร้อมคณะ พร้อมค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงและค่าภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการทัวร์ข้างต้น
 • ค่าโรงแรมที่พักตามรายการที่ระบุ (สองท่านต่อหนึ่งห้อง) ** ในกรณีที่ท่านจองห้องพักแบบ TRIPLE [ 2 เตียง+1 ที่นอนเสริม ] แล้วทางโรงแรมไม่สามารถจัดหารห้องพักแบบ TRIPLE ได้ ทางบริษัทอาจมีการจัดห้องพักให้ตามความเหมาะสมต่อไป **
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการที่ระบุ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มตามรายการที่ระบุ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุคุ้มครองในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินท่านละ 1,000,000 บาท ค่ารักษาพยาบาลกรณีเกิดอุบัติเหตุวงเงินท่านละ 200,000 บาท ตามเงื่อนไขของกรมธรรม์
 • ค่ารถรับส่งและระหว่างนำเที่ยวตามรายการที่ระบุ

อัตราบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าทำหนังสือเดินทางไทย และเอกสารต่างด้าวต่างๆ
 • กระเป๋าเดินทางในกรณีที่น้ำหนักเกินกว่าที่สายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม/ท่าน ส่วนเกินน้ำหนัก เงื่อนไขตามสายการบินกำหนด
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการ เช่น ค่าเครื่องดื่ม, ค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีดฯลฯ
 • ค่าวีซ่าเข้าประเทศอินเดียแบบ E-Visa ท่านละ 3,000 บาท
 • ค่าอาหารที่ไม่ได้ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าทิปสำหรับ คนขับรถและมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ต่อท่านละ 1,500 บาท ต่อทริป/ต่อท่าน*
 • ** ลูกค้าท่านใดสนใจซื้อประกันการเดินทางสำหรับครอบคลุมเรื่องสุขภาพสามารถสอบถามข้อมูล
 • เพิ่มเติมกับทางเจ้าหน้าที่บริษัทได้ **
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 370 บาท [ระยะเวลา 5-7 วัน]
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 430 บาท [ระยะเวลา 8-10 วัน]
 • ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุมากกว่า 16 หรือน้อยกว่า 75 ปี
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 3 ล้านบาท]
 • ความครอบคลุมผู้เอาประกันที่มีอายุน้อยกว่า 16 หรือมากกว่า 75 ปี
 • [รักษาพยาบาล 2 ล้าน, รักษาต่อเนื่อง 2 แสน, เสียชีวิตหรือเสียอวัยวะจากอุบัติเหตุ 1.5 ล้านบาท]

ทัวร์อินเดีย