ทัวร์ออสเตรเลีย เมลเบิร์น

รหัสทัวร์ : AU8JQ5DZG
ทัวร์ออสเตรเลีย

ทัวร์ออสเตรเลีย

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพ ฯ – สนามบินสุวรรณภูมิ « สายการบินเจ็ท สตาร์ เที่ยวบินที่ JQ030

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

» เมลเบิร์น – GREAT OCEAN ROAD – พอร์ตแคมเบลล์ – TWELEVE APOSTLES «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

» เมลเบิร์น – ดันดีนองส์ – สถานีรถไฟจักรไอน้ำ – สวนสัตว์พื้นเมือง MARU KOALA & ANIMAL PARK – เกาะฟิลลิป – PHILLIPS ISLAND NATURE PARK «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

» อิสระเต็มวันเมืองเมลเบิร์น (ไกด์พาเที่ยวตามสถานที่ต่างๆ ไม่มีรถโค้ชบริการ) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
IBIS STYLE VICTORIA HOTEL หรือเทียบเท่า

» เมลเบิร์น – สนามบินเมลเบิร์น – สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพฯ « โดยสายการบินเจ็ท สตาร์ เที่ยวบินที่ JQ029

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่
ห้องละ
2-3 ท่าน
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กมีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
1 เด็ก 2 ผู้ใหญ่
เด็กไม่มีเตียง
(เด็กอายุต่ำกว่า12ปี)
พักเดี่ยว
เพิ่ม
เดือน ตุลาคม 2560
03 – 07 ตุลาคม 256034,99934,99934,9997,000
17 – 21 ตุลาคม 256034,99934,99934,9997,000
24 – 28 ตุลาคม 256034,99934,99934,9997,000
เดือน พฤศจิกายน 2560
07 – 11 พฤศจิกายน 256033,99933,99933,9997,000
21 – 25 พฤศจิกายน 256033,99933,99933,9997,000
เดือน ธันวาคม 2560
05 – 09 ธันวาคม 256036,99936,99936,9998,000
26 – 30 ธันวาคม 256039,99939,99939,9999,000
02 – 06 มกราคม 256139,99939,99939,9999,000

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 25 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปพนักงานขับรถและหัวหน้าทัวร์ 1,500 บาท / ทริป
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียม+ค่าบริการยื่นวีซ่าออสเตรเลีย (กรณีให้ยื่นวีซ่าให้ ค่าธรรมเนียม+บริการ 4,500บาท)

ทัวร์ออสเตรเลียอื่นๆ