ทัวร์ญี่ปุ่น

รหัสทัวร์ : JP60XJ5DZG  (NRT15)

SEASON SNOW

IN TOKYO

5 วัน 3 คืน

เที่ยวเพลินฤดูหนาว..ชมภูเขาไฟฟูจิ

สนุกกับการเล่นสกี ณ ฟูจิเท็น

เดินทาง มกราคม – มีนาคม 2561

เริ่มต้น 22,999.-

ทัวร์ญี่ปุ่น

อุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจูกุ

สรุปการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

วันไฮไลท์มื้ออาหารโรงแรมที่พัก

*หรือเทียบเท่า
BLD
1กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
2นาริตะ – วัดอาซากุสะ – วนอุทยานฮาโกเน่ – ล่องเรือทะเลสาบอาชิ – โอวาคุดานิ – อาบน้ำแร่ธรรมชาติ + ทานขาปูยักษ์
FUJI HAKONE LAND SCHOLE PLAZA HOTEL / SUN VALLEY IZU NAGAOKA WARAKU HOTEL / MOTOSU VIEW HOTEL
3ลานสกี ฟูจิเท็น – พิพิธภัณฑ์แผ่นดินไหว – หมู่บ้านโอชิโนะฮัคไค – ช้อปปิ้งชินจูกุ
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL / THE HEDISTAR NARITA HOTEL
4อิสระเลือกช้อปปิ้งเต็มวัน หรือเลือกซื้อทัวร์ ดิสนีย์แลนด์ (ไม่รวมค่าใช้จ่ายในการเดินทาง)
MARROAD INTERNATIONAL NARITA HOTEL / THE HEDISTAR NARITA HOTEL
5กรุงเทพฯ – สนามบินดอนเมือง
อ่านรายละเอียดโปรแกรมเพิ่ม คลิก..

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง

**หากลูกค้าดูผ่านมือถือ หรือ แท็บเล็ต ลูกค้าสามารถเลื่อน ซ้าย หรือ ขวา ที่ตารางเพื่อดูส่วนที่เหลือได้ครับ**

กำหนดการเดินทางผู้ใหญ่ห้องละ

2-3 ท่าน

พักเดี่ยวเพิ่มราคาทัวร์

ไม่รวมตั๋ว

เครื่องบิน

11 – 15 มกราคม 256122,9998,00017,999
12 – 16 มกราคม 256122,9998,00017,999
13 – 17 มกราคม 256122,9998,00017,999
17 – 21 มกราคม 256122,9998,00017,999
19 – 23 มกราคม 256122,9998,00017,999
20 – 24 มกราคม 256122,9998,00017,999
23 – 27 มกราคม 256122,9998,00017,999
24 – 28 มกราคม 256122,9998,00017,999
25 – 29 มกราคม 256122,9998,00017,999
26 – 30 มกราคม 256122,9998,00017,999
27 – 31 มกราคม 256122,9998,00017,999
30 ม.ค. – 03 ก.พ. 256122,9998,00017,999
06 – 10 กุมภาพันธ์ 256123,9998,00018,999
27 ก.พ. – 03 มี.ค. 256125,9998,00020,999
28 ก.พ. – 04 มี.ค. 256125,9998,00020,999
02 – 06 มีนาคม 256125,9998,00020,999
06 – 10 มีนาคม 256123,9998,00018,999
07 – 11 มีนาคม 256123,9998,00018,999
10 – 14 มีนาคม 256123,9998,00018,999
13 – 17 มีนาคม 256123,9998,00018,999

***ค่าทัวร์ข้างต้น ยังไม่รวมค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่นท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน***

**หมายเหตุโปรแกรมนี้ไม่มีราคาเด็ก**

** ราคาเด็กอายุไม่ถึง 2 ขวบ 10,000 บาท **

โปรแกรมทัวร์

อัตราค่าบริการนี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 20 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน) **ถ้ากรณีที่ทางรัฐบาลประกาศให้กลับมาใช้วีซ่า ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,700 บาท**
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 1,500 บาท /ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่น (เพราะรัฐบาลประกาศยกเว้นวีซ่าเข้าประเทศญี่ปุ่นให้กับคนไทย ผู้ที่ประสงค์จะพำนักระยะสั้นในประเทศญี่ปุ่นไม่เกิน 15 วัน)

ทัวร์ญี่ปุ่น