ทัวร์จีน เฉินตู จิ่วจ้ายโกว

รหัสทัวร์ : CN23TG6DZG
ทัวร์จีน

ทัวร์จีน

โปรแกรมทัวร์
ดาวน์โหลด & ดูรายการเดินทางฉบับเต็ม
» กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) – เฉินตู – เมืองเม้าเสี้ยน « สายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG618 (10.15-14.25)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
MAO XIAN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» เม้าเสี้ยน – อุทยานแห่งชาติหวงหลง (ไม่รวมกระเช้าขึ้น-ลง) – จิ่วจ้ายโกว « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
GOLDEN DRAGON INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

» อุทยานแห่งชาติจิ่วจ้ายโกว (รวมรถอุทยาน) «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
GOLDEN DRAGON INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 5 ดาว หรือเทียบเท่า

» จิ่วจ้ายโกว – ผ่านชมกำแพงเมืองโบราณซงพาน – ทะเลสาบเตี๋ยซี – เฉินตู – ร้านหยก «

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
YINSHEN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» ร้านผลิตภัณฑ์ยางโอโซน – ศูนย์อนุรักษ์หมีแพนด้า – ร้านผ้าไหม – ศาลเจ้าสามก๊ก ถนนจิ๋นหลี่ – โชว์เปลี่ยนหน้ากาก « 

เช้ากลางวันเย็นที่พัก
YINSHEN INTERNATIONAL HOTEL ระดับ 4 ดาว หรือเทียบเท่า

» ร้านนวดเท้าเพื่อสุขภาพ(บัวหิมะ) – ช้อปปิ้งถนนคนเดินชุนซีลู่ – กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) « โดยสายการบิน THAI AIRWAYS เที่ยวบินที่ TG619 (15.30-17.35)

เช้ากลางวันเย็นที่พัก

ตารางราคาและกำหนดการเดินทาง


[table id=839 /]

เงื่อนไขโปรแกรมทัวร์

อัตรานี้รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ พร้อมคณะ
 • ค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละไม่เกิน 30 กก.
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักตามที่ระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่านหรือ  3 ท่าน
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามราย
 • ค่าอาหารตามมื้อที่ระบุในรายการ
 • ค่าจ้างมัคคุเทศก์คอยบริการตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท  (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตรานี้ไม่รวม

 • ค่าวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยวเข้าประเทศจีน ท่านละ 1,000 บาท เฉพาะพาสสปอต์ไทย
 • และต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น !!!!
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่าเดี่ยวเข้าประเทศจีน **ในกรณีที่ทางรัฐบาลจีนประกาศยกเลิกวีซ่ากรุ๊ปท่องเที่ยว
 • ผู้เดินทางจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการทำวีซ่าเพิ่ม ท่านละ 1,800 บาท**
 • ค่าทิปคนขับรถ หัวหน้าทัวร์ และมัคคุเทศก์ท้องถิ่น ท่านละ 180 หยวน/ทริป/ต่อท่าน
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าทำหนังสือเดินทาง ค่าโทรศัพท์ ค่าโทรศัพท์ทางไกล
 • ค่าอินเตอร์เน็ต ค่าซักรีด มินิบาร์ในห้อง รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ    (กรุณาสอบถามจากหัวหน้าทัวร์ก่อนการใช้บริการ)

ทัวร์จีนอื่นๆ